• Global Batterier

    Vårt miljöarbete

Vi på Global Batterier vill bidra till en hållbar utveckling i samhället. Därför uppfyller fabrikerna vi samarbetar med högt ställda miljökrav och vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Detta innebär att vi ständigt arbetar med att förbättra och följa upp verksamheten genom att minska negativ miljöpåverkan, till exempel genom minskad pappersförbrukning, och höja företagets positiva miljöpåverkan genom att exempelvis sprida ut strömförsörjningen jämnt över dygnet, samla in bly och byta ut armaturer i lamporna till LED-belysning.

När det gäller den totala insamlingen av blybatterier i Sverige ligger den, i enlighet med tidigare år, fortsatt mycket högt (ca 95%). Vi på Global Batterier samlar in cirka 50-120 ton uttjänta batterier per år.

Våra jämförelser mellan faktiskt insamlade blybatterier och beräknat skrotflöde visar att vi i Sverige samlat in i stort sett alla förbrukade blybatterier. I tillägg vet vi att:

  • efterfrågan på blybatteriskrot i norra Europa är hög, något som avspeglas i ett historiskt högt skrotpris. Detta förhållande stöder att insamling bör vara hög.
  • det inte finns några kända observationer om att förbrukade blybatterier ansamlas på olämpliga ställen och därmed utgör en miljörisk.

Visserligen förekommer stölder som ger ett visst utflöde, men vi bedömer att det än så länge inte ger ett påtagligt utslag på insamlingsnivån. Polis och andra myndigheter har i samarbete med skrotbranschen vidtagit åtgärder för att förhindra detta.

Aktuella samarbeten

BlyBatteriRetur
som är ansvariga för producentansvaret i Sverige. Genom detta samarbete har vi goda möjligheter att hjälpa våra kunder att se till att alla batterier tas om hand på ett korrekt sätt.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI
(tidigare REPA-registret) som arbetar för en effektiv hantering av returmaterial.

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
EU:s kemikalieförordning.

Insamling av uttjänta batterier

Behöver ditt företag hjälp eller är intresserade av en lösning för uttjänta batterier? Kontakta oss på support@global.se för att få mer information om returlådor.

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan